Saturday, April 14, 2012

Tuhfah al Muhtaj dan Nihayah al Muhtaj sandaran fatwaPara Ulamak Mazhab Shafie telah menjadikan Kitab Tuhfah al Muhtaj dan Nihayah al Muhtaj sebagai dua kitab rujukan dan sandaran utama dalam berfatwa disebabkan didalam kedua-dua kitab tersebut pengarangnya telah menjadikan Qaul-qaul yang muktamad yang disebut dalam Kitab-kitab karangan Imam an-Nawawi dan ar Rifa’I sebagai pegangan ( iaitu I’timad) fatwa. Asas ini telah menyebabkan Tuhfah dan Nihayah sebagai kitab yang paling utama berbanding kitab-kitab lain.

Dalam kitab Fawaid Makkiyah , karangan al alamah Sayyid Alawi bin Sayyid Ahmad al Saqaf, dicatit sebab keutamaan Tuhfah dan Nihayah: al Allamah al Kurdi berkata:

. تتبعوا كلامهما فوجدوا ما فيهما عمدة المذهب الشافعى رضى الله عنه

( Para Ulamak telah memeriksa kandungan kedua-dua kitab tersebut , mereka mendapai isi kandungan kedua kitab tersebut merupakan UMDAH berfatwa mengikut mazhab Shafie r.anhu.)

Umdah maksudnya teras atau intisari (fatwa Mazhab).

حتى صار من له احاطة بقولهما يقررها من غير ترجيح

Sehinggakan mereka yang menguasai kedua2 pendapat dalam kedua2 kitab itu akan memantapkannya tanpa Tarjih lagi.
Wednesday, April 11, 2012

SHEIKH IBNU HAJAR al Haitami - Sandaran Fatwa.Nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Ahmad bin Hajar al Haitami, Lahir di Mesir tahun 909 H. dan wafat di Mekkah tahun 974H (I’anatut Tolibin).

Pada waktu kecil beliau diasuh oleh dua orang Sheikh, yaitu Sheikh.Shihabuddin Abul Hamail dan Sheikh Shamsuddin as Syinawi.

Pada usia 14 tahun beliau dipindahkan belajar masuk Jami' Al Azhar.

Pada Universiti Al Azhar beliau belajar kepada Sheikhul Islam Zakariya al Anshari dan lain-lain.
Kitab.kitab karangan beliau banyak sekali, diantaranya:

1. Kitab Tuhfatul Muhtaj al Syarhil Minhaj (10 jilid besar), sebuah kitab fiqih dalam Madzhab Syafi'i yang sampai saat ini dipakai dalam sekolah-sekolah Tinggi Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia.

Kitab ini setaraf dengan kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj (8 jilid besar) karangan Imam Ramli (wafat 1004 H).

Kedua dua kitab ini adalah tiang tengah dari Madzhab Syafi'i, tempat kembali bagi Ulama-ulama Syafi'iyah dalam masalah-masalah agama di Indonesia pada waktu ini.


2. Kitab fiqih Fathul Jawad.
3. Kitab fiqih al Imdad
4. Kitab fiqih al Fatawa al Kubro.
5. Kitab fiqih al Iea'ab syarah U'bab.
6. Kitab Fatawa al Haditsiyah.
7. Kitab Az Zawajir, Figtirafil Kabaair.
8. kitab As Syawa'iqul Muhriqah Firradi al az Zindiqah.
9. Kitab Fathul Mubin syarah Matan Hadis Arba'in Imam Nawawi.

10. Kitab Ushul Fiqah.

11.Dan berbagai-bagai lagi.


Perlu diperingatkan kepada pembaca bahwa dalam lingkungan Ulama-ulama Syafi'iyah, terkenal dua orang Ibnu Hajar, yaitu :
1. Ibnu Hajar al 'Asqalani (wafat 852 H.) pengarang kitab Fathul Bari a'l Syarhil Bukhari dan kitab hadits Bulugul Maram dll.
2. Ibnu Hajar al Haitami (wafat 974H.), pengarang kitab Tuhfah yang kita bicarakan sekarang ini.
Tetapi yang sangat terkemuka di bidang fikih di antara dua orang Ulama Ibnu Hajar ini, adalah Ibnu Hajar al Haitami karena Ibnu Hajar al 'Asqalani lebih banyak kesibukannya dalam ilmu hadits daripada ilmu fiqih.


Sumber:

1.Sejarah dan Keagungan Madzab Syafi'i, karangan KH. Sirajuddin Abbas.

2. al Shawaiq al Muhriqah.. mukaddimah riwayat hidup Sheikh Ibnu Hajar al Haitami.

3.Mukaddimah Kitab Fatawa al Kubro.