Saturday, May 10, 2014

SECORET PANDANGAN AL FAQIR - ASAS-ASAS KEWUJUDAN "BID'AH HASANAH DAN BID'AH DHALALAH".

SECORET PANDANGAN AL FAQIR - ASAS-ASAS KEWUJUDAN "BID'AH HASANAH DAN BID'AH DHALALAH".

Ada dua perkara yang sangat penting untuk diperhatikan dalam hubungan perbincangan Bid'ah Hasanah , Bid'ah Dalalah, yang patutnya jadi fokus kepada yang pro dan yang kontra  wujudnya bid'ah hasah dalam agama.

Jika diamat-amati , dua perkara ini akan dapat membantu seterusnya memadamkan penolakan wujudnya bid'ah hasanah dalam agama.

Pertama: Konsep "maslahalah dan mufsidah"  yang  menjadi asas menentukan hukum2 pada perkara baru yang tiada wujud dizaman Nabi s.a.w. Adakah Konsep "maslahalah dan mufsidah" boleh diguna apakai atau tidak dalam berhukum?. Ini perlu diberi penjelasan kepada orang ramai oleh para cendekiawan agama , samada aliran tradisional atau  lainnya. Kalau boleh digunapakai, adakah ia merupakan perkara kesepakatan para ulama islam atau tidak, atau tiada langsung ulama yang bicara tentangnya?. Kalau sudah jadi pendapat majoriti, adakah sikap yang terbaik dalam beragama terhadap perkara2 baru yang tidak pernah wujud dizaman Nabi s.a.w?.

Kedua: Perbandingan antara dua tokoh utama yang menjadi idola kepada pengikut aliran "wujud atau tidak wujud bid,ah hasanah dalam agama".

1. al Imam Sulthanul Ulama Izzuddin Abdissalam - Yang mengarang Kitab Qawaidul Kubro- yang menjadi rujukan perbincangan utama kepada kewujudan  "Bid'ah Hasanah".

2. As Syathibi- Pengarang al -I'tishom - kitab rujukan utama dalam penafian kewjudan "Bid'ah Hasan " dalam agama.


Saya klimkan kedua mereka sebagai rujukan utama, disamping ada banyak lagi tokoh-tokoh lain, sebab kedua mereka telah menjelaskan dengan terperinci konsep berkaitan bid'ah hasanah . Masing-masing dengan pandangan dipihak yang saling bertentangan.  Yang seorang Isbat, seorang lagi Nafi. al Imam Sulthanul Ulama Izzuddin Abdissalam mengatakan wujud bid'ah hasanah  sementara Syathibi menolaknya.
Lagi pula, kedua kitab mereka telah di jadikan teks utama dalam setiap perbincangan, samada dalam penulisan, ceramah, nukilan untuk tesis bagi meraih kesarjanaan di universiti-universiti.

Cuba bandingan mutu kandungan kedua-dua teks kitab tersebut, berdasarkan kemampuan dan kemahiran disudut tatabahasa arab, kemampuan dan kemahiran pencernaan kaedah-kaedah syariat terutamanya Konsep "maslahalah dan mufsidah" yang menjadi fokus terbitnya perbincangan bida'ah hasanah dalam ilmu fikah. Kemampuan dan kemahiran dalam istinbath hukum dan hubungannya dengan perkara yang sedang berlaku, rihlah ilmiah kedua tokoh tersebut - siapa yang lebih cemerlang , lebih terkenal, siapa yang lebih banyak karangan-karang ilmiah yang bermutu tinggi disetiap displin ilmu-ilmu islam   dan akhirnya sambutan para ulama islam yang terbilang  yang menjadi rujukan umat ini, siapa yang lebih ramai dan lebih disebut-sebut dan dicatit-catit setiap kali perbincangan ilmiah , penulisan dan ceramah.

Sebagai ingatan,   Syathibi pengarang I'tishom bukan Imam Shatibi pengarang matan qiraah Shatibi- Imam utama dalam bacaan quraan. Syathibi pengarang I'tishom  tidak terkenal sedekat umurnya, melainkan setelah begitu lama ketiadaannya . Tidak seperti Imam Sulthanul Ulama Izzuddin Abdissalam.


Perkara-perkara  ini juga perlu diambil kira dalam pertimbangan kita untuk beramal dengan perkara-perkara yang telah ditentukan oleh para ulamak sebagai  "Bid'ah Hasanah ".

wassalam.