Thursday, December 13, 2012

Al Allamah Doktor Sheikh Nuruddin Ittir
 Nama lengkap beliau:  Nuruddin Muhammad Hasan 'Itr. Lahir di Halab  (Alleppo) (Sebuah daerah di wilayah Syam, Syria sekarang) pada tahun 1937 M / 1256 H.

 Permulaannya beliau berguru dengan Ayah beliau, kemudian Datuknya Sheikh Al-Muhaddits Najib Siraj Al-Husaini. Kemudian  ke Al Azhar meraih Ijazah Kedoktoran dalam bidang Hadis. 

Mengajar di Universiti Islam MAdinah, kemudian Universiti  Damsik.

Buku Mustolah karangn beliau:

1. Al-Imam at-Tirmidzi wa Al- Muwazanah bayna Jami'ahu wa Shohihain

2. I'lamul Anam ( Kitab penjelasan hadits-hadits dalam kitab Bulughul Maram )

3. Syarah 'Ilal At-Tirmidzi

4. Manhaj An-Naqd fi ulum Al-Hadits

5. Al-Mughni fi Ad-Dlu'afa li Al-Imam Adz-Dzahabi
6. Tahkik beliau atas kitab Nuzhatun Nazhor Karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani

No comments: