Sunday, November 25, 2012

Metod Penulisan Sunan Sittah- Bukhari, Muslim, Abi Daud dan Tarmizi

Setiap Kitab Hadis yang 6, iaitu BUKHARI, MUSLIM, SUNAN ABI DAUD, TARMIZI, NASAIE, DAN IBN MAJAH, masing-masing -masing telah di karang mengikut metod penulisan yang tersendiri.
Menurut Shuib Arnaut dlm mukaddimah Ta'liq Sunan Tarmizi beliau , ringkasnya....

-Kitab Sahih Bukhari..ditulis untuk mengasingkan hadis-hadis yang Sahih yang berhubung sanadnya dari hadis-hadis lain yang tidak berhubung sanadnya sekalipun Sahih.

- Muslim..ditulis untuk mengasingkan hadis-hadis Sahih yang telah ijmak para ahli hadis bahawa hadis itu berhubung sanadnya sekalipun dgn cara Marfu"... kaedah ini jika dibandingkan dgn Bukhari,,, Bukhari lebih tegas dalam susunan Sahih beliau trsebut..- Abu Daud.... pula ditulis untuk menghimpunkan hadis-hadis yang boleh dibuat dalil dengannya , yang beredar dikalangan ulamak fekah , yang dibinakan hukum ahkam dengannya. oleh itu Sunan Abi Daud terdapat didalamnya hadis-hadis Sahih, Hasan , Dhoif , yang patut diamalkan menurut pengarang .- Jamik TARMIZI juga telah mengumpulkan kedua-dua aliran iaitu metod Sahih Bukhari, Sahih Muslim dengan metod Sunan Abi Daud , dan menambahkannya lagi dengan meringkaskan turuq setiap hadis seringkas yang mungkin, jadilah dengan hanya dicatit satu sahaja hadis , dan yang selainnya memadai dengan cara diisyaratkan
Tarmizi juga menjelaskan martabat2 setiap hadis , Sahihnya, Hasan, Dhoif , Mungkar, dan juga menjelaskan bagaimana boleh jadi hadis itu Dhoif.
Tujuannya supaya setiap penuntut ilmu hadis dapat mengambil iktibar cara menilai setiap hadis. Dijelaskan juga mana yang telah diterima dengan ijmak, mana yang Gharib.
Di terangkan mazhab-mazhab para Sahabat r.anhum, dan mazhab-mazhab fukaha . Dicatit juga setiap nama perawi jika perlu disebut namanya, dan jika perlu kuniah juga disebutkan pula.
Jamik Tarmizi tiada mengundang kesamaran bagi sesiapa yang Ahli Ilmu, olehitu Jamik Tarmizi memadai untuk para Mujtahid dan mencukupi bagi rujukan para Ahli Taqlid. Wallahu a'lam...Allah sahaja yang Maha sempurna pengetahuannya.


No comments: