Wednesday, September 05, 2012

MEMBINA KUBAH DAN MASJID DI SISI MAKAM (3)


Menghalusi perbahasan makna kalimah : سوى .
Bertuahnya hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim, Turmuzi dan Nasaie, yang akan cuba kita bahaskan maknanya yang telah diberikan oleh wahabi sebagai:
“Perintah menghancurkan atau meruntuhkan kubur dan kubbah”,
dapat digantikan tajuknya dengan :
“ Perintah meratakan kubur iaitu perintah meratakan bahagian-bahagian yang tinggi diatas kubur”.
Cuba perhatikan hadith yang diriwayatkan oleh imam Muslim yang mana kandungannya akan kita bahas.
Berkata rawi, {Kami bersama fadhalah bin Ubaied berada dibumi Rom diRodisa . Ketika itu salah seorang sahabat kami meninggal dunia. Maka menyuruh Fadhalah bin Ubied menguburkannya lalu menyuruh meratakan kubur sahabat kami itu , maka diratakalah . .Kemudian beliau berkata, aku mendengar Rasulullah s.a.w memerintahkan meratakannya ( meratakan kubur)}. - Sahih Muslim, hadis no 410, Kitab Janaiz, bab الأمر بتسوية القبر . m.s 310 cetakan darul ihya al thuras al arabi.
Untuk memahami hadith tersebut, fokusnya adalah untuk memahami makna perkataan سوى di dalamnya.Ada tiga makna yang mungkin boleh disesuaikan dengan makna kalimah tersebut. Dan kita mesti menetapkan salah satu daripada tiga makna kalimah tersebut.
Pertama, makna menghancurkan bangunan yang ada di atas makam. Nampaknya, makna ini tidak sesuai dan tidak tepat untuk kalimah dalam hadith tersebut, kerana kubur di Madinah pada waktu sabdaan Nabi pada hadith tersebut masih belum mempunyai bangunan atau kubah. Kalau ya benar begitu tafsirannya, maka termasuk juga Makam Nabi s.a.w yangmana Nabi telah dimakamkan didalalam bagunan (hujrah) siti Aisyah r.aha atas sabdaan Nabi s.a.w sendiri yang dibacakan oleh Siti Aisyah r.a. Maka adakah kedua-dua perintah itu yang saling bertentangan boleh dikompromikan?. Atau di tarjihkan satu kemudian dilaksanakan yang satu menurut fahaman wahabi, maka Nabi s.a.w telah memerintahkan diruntuh semasa hayat baginda kemudian hampir wafat meninggalkan sabdaan pula : Nabi dikebumikan ditempat wafatnya?, Yakni yang didalam bangunan? . Ini semua menunjjukan makna pertama memang tidak betul dan tak sesuai.
Kedua, makna meratakan kubur separas dengan permukaan bumi. Kemungkinan yang kedua ini pun tidak tepat dan bertentangan dengan sunnah yang putus, kerana sunnahnya, meninggikan kubur/ makam setinggi satu jengkal dari permukaan bumi. Ibnu Hibban telah meriwayatkan didalam kitab Sahih beliau , Kubur Nabi s.a.w ditinggikan sejengkal.-lihat Kitab Fathul Wahhab karangan Sheikhul Islam Zakariyya al-Anshori- m.s 100, juzuk 1, Kitab Janaiz. cetakan daarul fikar tanpa tahun.
Ketiga, makna meratakan bahagian atas kubur (tasthih) dan mengubahkannya dari berbentuk seperti bonggol unta atau seperti punggung ikan, lalu jadi samarata. inilah yang benar. Abu Daud telah meriwayatkan dalam Sunan beliau bahawa Kubur Nabi s.a.w dan dua sahabat baginda diratakan begitu juga terhadap kubur kedua sahabat baginda (iaitu atasnya tidak di Tasnimkan, dibuat bonggol seperti bonggol belakang unta hanya diratakan saja) - Lihat
Kitab Fathul Wahhab karangan Sheikhul Islam Zakariyya al-Anshori- m.s 100, juzuk 1, Kitab Janaiz. cetakan daarul fikar tanpa tahun.
Dengan demikian itu, riwayat hadith Muslim itu tidak ada kaitan sama sekali dengan tajuk “Perintah menghancurkan atau meruntuhkan kubur dan kubbah” seperti yang didakwa oleh mereka yang berdalih.
Lihat pula buktinya, tafsiran yang kita kemukakan memang sesuai dengan kenyataan dalam Syarah Sahih Muslim yang telah dikemukakan oleh Imam Nawawi.
Beliau berkata, “Dalam hadis ini , yang Sunnatnya ialah, kubur tidak terlalu ditinggikan dari aras tanah (bumi) dan tidak dibentuk seperti bonggol unta, tetapi ditinggikan satu jengkal dan diratakan. Inilah Mazhab Shafie dan mereka yang sependapat dengannya. Telah menukil Imam Qodhi Iyyadh , Bahawa yang Afdhal disisi mereka , dibuat bonggol , Iaitu adalah pendapat mazhab Maliki”. –Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. m.s : 36 juzuk 6 . cetakan darul thaqafiyah al arabiyah. Bairut.
Ayat syarahan ini jelas menunjukkan bahawa pensyarah Sahih Muslim memahami kata-kata yang digunakan dalam hadith tersebut, seperti mana yang telah kita bahas, iaitu Saidina Ali Karramallahuwajhah memerintahkan agar Abul Hayyaj mengubah kubur yang seperti bonggol unta itu atau punggung ikan dan meratakannya, tetapi bukan pula dengan erti meratakannya separas bumi atau menghilangkan atau menghancurkan bangunan yang ada di atasnya sama sekali. Dimana pula wahabi mengambil istidlal dengan menggunakan hadis ini sebagai helah untuk melaksanakan rancangan meroboh makam-makam dan kubah-kubah? . tidakkah itu dinamakan tafsiran yang melampaui batas?.
Kemudian, bukan Imam Nawawi sahaja yang menafsirkan hadith itu seperti yang demikian....cuba lihat pula..brsambung insyaallah..

No comments: