Sunday, January 10, 2021

MABADI ILMU FEKAH

 1. Namanya: Ilmu Fekah.


2: Pengertian nya: llmu berkenaan hukum hukum syariat bangsa amalan yang dipetik daripada beberapa dalil yang tafsili ( Terperinci ) .

3.Tempat ambilannya: Daripada kitab al-Quran al-Karim, Hadis-hadis Nabi s.a.w , Ijmak (kesepakatan ulama mujtahidin pada sesuatu hukum) dan Qias (analogi). kesepakatan Ahli Ijtihad daripada ummat Muhammad s.a.w yang semasa atas suatu perkara keugamaan.


4.Faedahnya : Dapat menunaikan segala perintah Allah ta'ala dan meninggalkan segala larangannya.

5.Tempat perbahasannya: Segala perbuatan mukalaf daripada sekira kira kedatangan segala hukum baginya.

6. Hukum mempelajarinya: Fardu ain atau fardu kifayah.

7.Masalah masalahnya: Segala Qodiyah* seperti niat adalam wajib, berwuduk adalah syarat sah bagi sembahyang, masuk waktu adalah sebab bagi wajib sembahyang .


8. Penyusunnya:  Semua ulama yang Mujtahid.

9. Nisbahnya dengan ilmu ilmu lain: Berlainannya daripada ilmu ilmu yang lain .

10. Kelebihannya: Meningginya diatas sekalian ilmu .

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
nota:

*qodiyah yang dimaksudkan disini adalah susunan perkataan yang meliputi (mengandungi) hukum misalnya ayat niat adalah wajib , maksudnya hukum berniat adalah wajib atas sesuatu amalan berwuduk adalah wajib maksudnya berwuduk adalah hukumnya sebagai syarat bagi kesohihan sesuatu sembahyang begitulah seterusnya.


No comments: